Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SERWISU TŁUMACZEŃ Z DNIA 4.08.2010 R. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE TŁUMACZEŃ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. CENA, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Serwis Tłumaczeń dostępny pod adresem internetowym www.tlumaczonline.info.pl prowadzony jest przez Tadeusza Skrzypkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, pod firmą: ARCHE TADEUSZ SKRZYPKOWSKI przy al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, NIP:8442057685, REGON 200377945, adres poczty elektronicznej e-mail: tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu Tłumaczeń (z wyjątkiem Rozdziału 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (dalej też „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są w celach i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz w Rozdziale 6 Regulaminu. 1.4. Definicje: 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Tłumaczeń umożliwiający złożenie Zamówienia lub Wyceny, w szczególności poprzez przesłanie dokumentu do Tłumaczenia oraz określenie warunków Umowy w tym ceny i terminu realizacji oraz dostawy i płatności. 1.4.3. KLIENT/ USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (KONSUMENT); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (PRZEDSIĘBIORCA), która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą lub korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 1.4.4. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 1.4.5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). 1.4.6. USŁUGA TŁUMACZENIA - usługa szybkiego tłumaczenia (zwykłego, specjalistycznego, technicznego, przysięgłego, itd.), korekty tłumaczenia, korekty gotowego tekstu lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez ARCHE za pośrednictwem Serwisu, wykonywana za pośrednictwem sieci Internet oraz Serwisu Tłumaczeń. 1.4.7. WYCENA – obejmuje analizę przesłanego przez Klienta Dokumentu celem ustalenia kosztów związanych z wykonaniem Usługi Tłumaczeń, która uzależniona jest od rozmiaru dokumentu, rodzaju tłumaczenia oraz czasu w którym ma zostać ono wykonane. 1.4.8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu Tłumaczeń 1.4.9. POLITYKA PRYWATNOŚCI - dostępny w Serwisie Tłumaczeń w zakładce „Polityka Prywatności” dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Serwisem Tłumaczeń. 1.4.10. SERWIS TŁUMACZEŃ – biuro tłumaczeń dostępne pod adresem internetowym: www.tlumaczonline.info.pl należący do Usługodawcy. 1.5. USŁUGODAWCA - Tadeusz Skrzypkowski prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, pod firmą: ARCHE TADEUSZ SKRZYPKOWSKI przy al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, NIP:8442057685, REGON 200377945, adres poczty elektronicznej e-mail: tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com , . 1.5.1. UMOWA - umowa o świadczenie Usługi Tłumaczenia zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Tłumaczeń. 1.5.2. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą. 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE TŁUMACZEŃ 2.1. W ramach Serwisu Tłumaczeń można korzystać z Usług Elektronicznych. 2.1.1. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania Dokumentu do Wyceny. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie pięciu kolejnych kroków - (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia zawierającego dane osobowe Klienta w tym podania danych adresowych na który ma zostać wysłane Tłumaczenie oraz załączenie Dokumentu do Wyceny oraz akceptacji wymaganych oświadczeń dostępnych pod formularzem (2) otrzymaniu na wskazany adres e-mail Wyceny i jej akceptacji poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: ________ oświadczenia o przyjęciu oferty (3) akceptacji każdego z obowiązkowych oświadczeń dołączonych do Wyceny (4) dokonaniu płatności (5) przesłaniu potwierdzenia złożenia zamówienia na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj Tłumaczenia, sposób dostawy oraz sposób płatności. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 2.2. Korzystanie z Wyceny przez Usługobiorcę jest nieodpłatne. 2.2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem. 2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. 2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej. 2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 37.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0.0 i wyższej. 2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768. 2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Tłumaczeń w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich własności intelektualnej osób trzecich. 2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY 3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usłudze Tłumaczeń podane na stronach internetowych Serwisu Tłumaczeń, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 3.2. Cena Usługi Tłumaczeń uwidoczniona na stronie Serwisu Tłumaczeń podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. 3.3 Cena Usługi Tłumaczeń nie zawiera kosztów dostawy i płatności. 3.4. Cena Usługi Tłumaczeń uwidoczniona na stronie Serwisu Tłumaczeń jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Tłumaczeń, które mogą się pojawić w odniesieniu do Usługi Tłumaczeń po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 3.5. Zawarcie Umowy za pomocą Formularza Zamówień 3.5.1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze wysłanie Dokumentu do Wyceny za pośrednictwem Formularz Zamówień lub poczty elektronicznej: wycena@tlumaczonline.com. 3.5.2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na podany adres poczty e-mail – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Usługodawcą. 3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Tłumaczeń, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.2.. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Tłumaczeń. 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 4.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: 4.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy. 4.1.1.1. Bank: ALIOR BANK 4.1.1.2. Numer rachunku: 53 2490 0005 0000 4500 2594 2365 4.1.2. Mikropłatności - to płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą obsługiwane są za pośrednictwem serwisu PayU, DotPay, przy czym aktualne sposoby płatności dostępne są w trakcie składania zamówienia. 4.2. W celu skorzystania z Mikropłatności, Usługodawca będzie przekazywał dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z Mikropłatności: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Mikropłatności PayU, DotPay są niezależnym od Usługodawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Usługodawcę do PayU, DotPay, w rozumieniu RODO. 4.3. Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do PayU, DotPay będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO. 4.4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 5.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy Tłumczeń: 5.1.3 Przesyłka kurierska – dla Tłumaczeń przysięgłych lub innych na żądanie Klienta – według stawek operatorów kurierskich. 5.1.4 Przesyłka elektroniczna – dla Tłumaczeń co do których Klient nie wybrał wyłącznie formę elektroniczną – bez dodatkowych opłat; 5.2. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Serwisu Tłumaczeń w zakładce „Koszty wysyłki”. 5.3 Termin dostawy Usługi Tłumaczenia każdorazowo jest ustalany z Klientem indywidualnie i zawarty w Wycenie oraz potwierdzony w Umowie. Przy czym termin ten należy liczyć w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy uznając go jako pierwszy Dzień Roboczy. 5.6. Obsługę dostaw Usługi Tłumaczeń dla przesyłek kurierskich prowadzą (dalej też „Dostawcy”): 5.7. W celu skorzystania z dostawy Usługi Tłumaczeń dla przesyłek kurierskich, Usługodawca będzie przekazywał Dostawcy następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z dostawy Tłumaczenia: adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, adres, telefon, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Dostaw Tłumaczenia Dostawcy są niezależnym od Usługodawcy administratorami danych osobowych Klientów przekazanych przez Usługodawcę do Dostawcy, w rozumieniu RODO. 5.8. Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do Dostawców będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO. 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 6.6. Podanie danych Klienta w trakcie składania Zamówienia w Serwisie Tłumaczeń jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy i jej wykonanie przez Usługodawcę, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych. 6.7. W celu korzystania przez Klienta ze Serwisu Tłumaczeń niezbędne jest (1) skorzystanie z Formularza Zamówień (2) złożenie Zamówienia po otrzymaniu Wyceny, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu. 6.8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO. 6.9. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Serwisu Tłumaczeń mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Tłumaczenia oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu Tłumaczeń , (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych. 6.10. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy lub Wyceny, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 6.11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy. 6.12. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów. 6.13. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6.14. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych. 6.15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO. 6.16. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis Tłumaczeń w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie maila na adres e-mail: tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com . Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 6.17. Dane Klientów Serwisu Tłumaczeń mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com . 6.18. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu Tłumaczeń oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 6.19. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu Tłumaczeń jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. 6.20. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy czy też Usług Elektronicznych. 6.21. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis Tłumaczeń, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi Tłumaczeń z Umową: 7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Usługę Tłumaczeń w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Usługi Tłumaczeń z Umową są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Usługi Tłumaczeń z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com lub też pisemnie na adres: ARCHE al. Jana Pawła II 27 Warszawa 00-867. 7.1.3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób. 7.1.4. Jeżeli Usługa Tłumaczeń ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta usunie wadę. 7.1.5. Ograniczenie wskazane w pkt. 7.1.4. nie ma zastosowania, jeżeli Tłumaczenie było już poprawiane albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wady. 7.1.6. Konsument może żądać usunięcia wady Tłumaczenia na wolny od wad, chyba że doprowadzenie Tłumaczenia do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. 7.1.7. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Usługodawca. 7.1.8. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Usługi Tłumaczeń z Umową przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania. 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, jeżeli usługa nie została wykonana lub rozpoczęta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com lub też pisemnie na adres: ARCHE al. Jana Pawła II 27 Warszawa 00-867. 8.2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez Usługodawcę. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce „Reklamacje”. 8.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 8.4. Usługodawca zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób. 8.5. Usługodawca po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej konsumenta. 8.6. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014. poz. 827 z późn. zm.) tj: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami. 9.2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy. 9.3. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy (tj. w szczególności zapłaty ceny Tłumaczenia) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej. 9.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 9.5. Przepisy dotyczące rękojmi w zakresie obowiązującym Konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie drugie, stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 9.6. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego dotyczących Klienta nie stosuje się do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest wyłączona. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Tłumaczeń zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 10.2. Zmiana Regulaminu: 10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: (1) zmiany przepisów prawa; (2) zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Serwisu Tłumaczeń przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy. 10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 10.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego. 10.4.1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 10.4.2. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.08.2010 r.